Dancing Museums, some things

 

one day

  • Je suís…
  • Mòbil en mà
  • Posseït la imatge. Recognition VS Percetion. (John Dewey p. 54) 
  • Perception. We move through things. 
  • Have the cap in your hand like if you were in church 
  • Passive guard 
  • Patterns on the floor. Is that a secret code? 
  • One person staring at one painting. The person realizes there is no phone in his hands and takes it from the pocket and takes some pictures. 
  • The back part of the painting. 
  • Intimate. Public. 
  • In there place for intimacy in the museum? 
  • We know that to see and old lady or a kid in front of a painting is not the same. 
  • The guides. 
  • One of them is doing her test for the driving license. 
  • Rules all over. 
  • Seeing or posing.
  • Looking at the painting…. posing for the picture like…
  • Police. Sigan pasando. 
  • The guard yawns 
  • The door to the terrace today is closed. Many people had try to open the door. 

 

 • I’ve had a little trio dance with two visitors while watching PAISATGE EN LA NIT 

 

 • The dance; gestures towards the painting. 
 • Les dues guardies i la seva atenció amb el mòbil destorben la meva sensació de moviment. 
 • Mirò vol assassinar la pintura. 
 • Hi ha una TV que permet a la guàrdia vigilar el tapís per darrere a la vista de tots els visitants. 
 • A la sala 13 només hi ha una cadira, la del guàrdia. 
 • Com funcionar espai 13?
 • Hay parejas que pasean agarradas de la mano por toooodo el museo. 
 • Un es pot quedar dormint al museu?
 • Perform for the surveillance cameras. 

 

Com podem transmetre o compartir l’espai que generen els museus? 

 

Drawing at col.leccio homenatge. 

 

Another day 

Per fora

Els nens criden al pati i el sol enlluernar i escalfar. Una noia, esta estirada a la gespa mentre es prepara un rap. Les escultures es fonen amb els arbres per un espai que s’acull entre la naturalesa i l’ARTificialitat de la creació humana. A gran trets, projectem més la natura que, de fet, la gaudim. No hi ha arbre que no hagi estat posat a aquí per una má. Els ocells estan afonics peró no perden les ganes de comunicar-se. Blau del llamp. Ls periféries del edifici de la Fundació Miró eren una finestra al món. Ara semblen també ser la consagració d’un estatus. Que`és un museu des de fora? I com, des del museu, veiem lo exterior? Tot i que podem dir que tot es una projecció d’alguna cosa, la possibilitat d’habitar Montjuïc és diferent que la opció de fer-ho al museu. Que entri un ocell al museu i que ens deleiti amb el moviment de les seves ales mentre buscar desesperadament la forma de com sortir de la gàbia on ha estat ficat. El museu està enmurallat, barrat i es mostra alié a les entrades al món. Tanmateix, el museu ja és una laténcia del món. Tanmateix, el museu també mostra les seves fronteres físiques i el seu lloc imperial tot i que és vulgui dissimular entre la natura. 

Many days 

 

 

Dancing Museums (2018-2021) is an EU project made in collaboration between several museums, dancehouses, universities and artists. More info: https://www.dancingmuseums.com/

ZumZum Teatre+ Quim Bigas/ HIPPOS

09/2018.

**A co-creation between Quim Bigas and Zum Zum Teatre around identity and tolerance.

**Una co-creació entre Quim Bigas i Zum Zum Teatre al voltant de la identitat i la tolerància.

**Una co-creación entre Quim Bigas y Zum Zum Teatre alrededor de la identidad y la tolerancia.

Id.: Ramon Molins // Dir. + Chor. : Quim Bigas  // Perf: Maria Mora, Carla Tobias, Miquel Rodríguez, Jordi Gilabert, Albert García.  // Aco: Margarida Troguet// Prod: Txell Burguès/ Zum Zum Teatre

 

ENG/CAT/CAST

In a world where animals and people coexist in everyday life, we approach hippos who take the middle path. Are they people disguised and camouflaged in the animal they carry or hippos who seek themselves within the human understanding? Who are they?  Let us accompany these hippos on a physical journey that could be a fable, a metaphor, the preliminary reflection for a doctoral thesis on humanity, animality and identity or, simply, a proposal for all audiences to witness and wonder.

ENG/CAT/CAST

En un món on conviuen quotidianament els animals i les persones, ens acostem a uns hipopòtams que agafen el camí del mig. Són persones disfressades i mimetitzades en l’animal que porten a sobre o bé hipopòtams que es busquen dintre les lògiques de lo humà? Acompanyem aquests hipopòtams en un recorregut físic que podria ser una faula, una metàfora, la reflexió preliminar per a una tesi doctoral sobre la humanitat,  l’animalitat i la identitat o bé, senzillament, una proposta per a tots els públics per a presenciar i fer-nos preguntes.

ENG/CAT/CAST

En un mundo donde conviven cotidianamente los animales y las personas, nos acercamos a unos hipopótamos que se salen por la tangente. ¿Son personas disfrazadas y mimetizadas en el animal que llevan encima o bien hipopótamos que se buscan dentro de las lógicas de lo humano? Acompañemos a estos hipopótamos en un recorrido físico que podría ser una fábula, una metáfora, la reflexión preliminar para una tesis doctoral sobre la humanidad, la animalidad y la identidad o, sencillamente, una propuesta para todos los públicos para presenciar y hacernos preguntas.

 

 

 

 

MOLAR

2015, A WORK by Quim Bigas

**MOLAR is a somatic (non)solo work that uses the representative and the inquiry of emotions in order to converse on the way we move and are moved.

**MOLAR és un treball somàtic (no) solitari que fa ús de la representació i la indagació de les emocions per tal de conversar sobre la forma en com ens movem i som mogudes.

**MOLAR es un (no) solo somático que usa la representación y la indagación de las emociones para conversar alrededor de la forma en como nos movemos y somos movidas.

By Quim Bigas Bassart

Assist: Søren Linding Urup

Voices:

ESP: Raquel Tomàs, Cristina Hernández Cruz + Javier Cuevas

ITA: Marta Campo, Javier Cuevas + Cristina Hernández

ENG: Marta Campo, Soren Evinson + Inés Lambisto

GER: Mag Raphael Nicholas, Max Walmeier + Micaela Kuhn

FR: Alice Pons, Nicolas Chevalier + Aina Alegre

Vid Quim Bigas (: Youtube)

TX: Diego Gil.

Tec.: Irene Ferrer.

CO-PRO: Fira Tàrrega- SUPORT A LA CREACIÓ//LABORATORIS DE MOVIMENT + El Graner. Suport: ESTRUCH-Sabadell i Ajuntament de Malgrat de Mar.

Photos: Irene Serrat, Martí Albesa, Nora Baylach, Eva Freixa, Tristan Pérez-Martín, Carmen Dorado, TNT, Veranos de la Villa.

ENG/CAT/CAST

As a first impulse and trigger for our working imaginary, the word “happiness” appears; we envision “happiness” as performative and as a state with established rules of behavior. Finally, the main idea of this proposal has been to work with images linked to states of happiness (the Coca-Cola advertising, the euphoria of a goal, some music, the excitement of a hyper-motivated person, etc.) and develop a device which (re)presents a range of images that appear and disappear and are relatable to happiness; “Special Feeling”; BE COOL. That kind of archive of images and references allows us to point at the representative aspect of emotions in our current Western society.

During the presentation of the work, there are several (re)personifications of happiness with the body as the main agent as well as some audio or visual supports which enhances even more the concept of emotional merchandise.  In this case, we have a special interest in dealing with emotions as that “thing” which is being (re)presented, is being (re)introduce, it is (re)present and is (re)shaping.

Through this ongoing process, we have worked with different sources that could present such a state in sync with music, memory and affected body. The performer, the one searching and seeking for a communal state, is committed to a score that works as a trigger of what we already have. Thus, in this show it is relevant to acknowledge and follow how the body is committed to the score in order to trigger a movement that evokes a state of comfort and happiness; a state which is not individual but necessarily belonging to the mass.

Mass mobilization and its identification with emotions are of special interest in this work. Thus the work puts on stake collective emotions as an important source of movement to today’s society. (For instance, the epic of football is a great example.) Due the current advertising procedures, we are introduced to happiness as something we can buy, we can get and we are asked to constantly keep buying and seeking for the happiness we wish for.

Finally, MOLAR is a somatic (non)solo work that uses the representative and the inquiry of emotions in order to talk about the way we move and are moved.

ENG/CAT/CAST

Com a primer impuls i disparador del nostre imaginari de treball apareix “la felicitat” com una cosa interpretada, com un estat amb normes de comportament. La idea principal ha estat la de treballar en relació a imatges vinculades a estats de felicitat (La publicitat Coca-Cola, l’eufòria d’un gol, alguns musicals, l’emoció d’una persona hiper-motivada, etc.) i desenvolupar un dispositiu que (re )presenti  un ventall d’imatges que apareguin i desapareguin i que siguin relacionables amb la felicitat; “sentir-se especial”; SER GUAI.

Durant la presentació del treball, es presenten diferents (re)personificacions de la felicitat amb el cos com a principal agent, així com algunes petites intervencions visuals que ens ajuden a qüestionar encara més la idea del comerç de les emocions. En aquest cas, tenim especial interès en afrontar les emocions com una cosa que es (re)presenta, que (re)coneixem, que (re)presentem i que ens (re)posiciona.

En el procés, hem treballat amb diferents fonts que podrien presentar aquest estat en sincronia amb la música i el que conseqüentment genera en els cossos. El cos que es mou, l’intèrpret, està generant afectes; el seu compromís i objectiu és ser un disparador del que ja tenim. D’aquesta manera, és important la forma en com el cos es compromet a l’estructura i la seva memòria per tal de disparar un moviment que evoca un estat de confort i felicitat, un estat que no és individual necessàriament però que pertany a la massa.

La mobilització de la massa i la seva identificació amb les emocions són d’especial interès en aquest treball. D’aquesta manera, planteja emocions col·lectives com una font de moviment important per a la societat actual. En aquest cas, lo èpic del futbol és un gran exemple.  D’altra banda, a causa dels nous procediments publicitaris, se’ns presenta la felicitat com una cosa que es pot comprar, que es pot aconseguir i ens demana, constantment, no deixar de consumir la felicitat que busquem.

ENG/CAT/CAST

 Como primer impulso y disparador de nuestro imaginario de trabajo aparece “la felicidad” como algo interpretado y como un estado con normas de comportamiento establecidas. La idea principal de este trabajo ha sido trabajar en relación a imágenes vinculadas a estados de felicidad (la publicidad Coca-Cola, la euforia de un gol, algunos musicales, la emoción de una persona hiper-motivada, etc.) y desarrollar un dispositivo que (re)presente un abanico de imágenes que aparezcan y desaparezcan y que sean relacionables con la felicidad; “Sentirse especial”; SER GUAY.

Durante la presentación del trabajo, se presentan diferentes (re)personificaciones de la felicidad con el cuerpo como principal agente, así como algunas pequeñas intervenciones visuales que nos ayudan a cuestionar aún más la idea del comercio de las emociones. En este caso, tenemos especial interés en afrontar las emociones como aquello que se (re)presenta, que (re)conocemos, que (re)presentamos y que nos (re)posiciona.

En el proceso, hemos trabajado con diferentes fuentes que podrían presentar este estado en sincronía con la música y lo que consecuentemente genera en los cuerpos. El cuerpo que se mueve, el intérprete, está generando afectos; su compromiso y objetivo es ser un disparador de lo que ya tenemos. De este modo, es importante la forma en cómo el cuerpo se compromete a la estructura y su memoria para disparar un movimiento que evoca un estado de confort y felicidad, un estado que no es individual necesariamente pero que pertenece a la masa.

La movilización de la masa y su identificación con las emociones son de especial interés en este trabajo. De este modo, plantea emociones colectivas como una fuente de movimiento importante para la sociedad actual. En este caso, el épico del fútbol es un gran ejemplo. Por otra parte, debido a los nuevos procedimientos publicitarios, se nos presenta la felicidad como algo que se puede comprar, que se puede conseguir y nos pide, constantemente, no dejar de consumir la felicidad que buscamos.

APPRAISERS

Ongoing Choreographic Practice by Quim Bigas since 2011.

**The project APPRAISERS explores the ramification of formats, concepts and methodologies related to information and data in real time through different production modes.

**El proyecto APPRAISERS explora la ramificación de formatos, conceptos y metodologías relacionadas con la información y los datos en tiempo real a través de diferentes estéticas de producción.

Some more videos at the bottom of this page

 

pics by Jorge Mirón 02/2016 Teatro Pradillo

 

ENG/CAST

APPRAISERS.

An appraiser (from Latin appretiare, to value), is one who sets a value upon property, real or personal (Wikipedia]

The project APPRAISERS explores the ramification of formats, concepts and methodologies that deal with information and data in the present using different modes of producing. It is a choreographic practice that is relevant and applicable to many fields. Through the development of skills and rules it aims to make visible the existence of presence as well as empowering the idea that we are “makers of our own reality”[1](Watzlawick, 1995).

Through the new information era we have gained the capacity of being prosumers.[2] So far presence as a concept is in continuous dialogue between our producing body and our environment; dealing with the capacity of staying and being able to inform yourself amongst the context that you inhabit. Due to the existence of many emerging technologies and devices that facilitates a diverse approach towards embodying presence, “just” being here-now is becoming more complex than ever. The compulsive desire and presumption to share information and experiences via social media platforms has become a routine part of daily life. The eye then becomes a filter, a discerner of what is of value. These new behavior affect our capacity to observe, behave, understand and experience. This domestication[3] of social media provides an easy di-attachment towards the physical places we inhabit.

____________________________________________________________________________

This project began in 2011 and is constantly evolving, re-adapting and re-shaping. So far, the work has had many different formats: dialogue choreography; movement structure; voice structure; cartography exposition; a solo lecture and thesaurus. The aim of the project is to keep investing in formats, ways of sharing the same idea and elicit questions that bring into focus relevant points regarding the process of making, labor, consumption and labelling. Even though this seems a broad aim, it is in fact very specific. The project concentrates on “the information that is already here”; precisely and responsibly focusing and mediating “what is already here” through our gaze to create an engrossment out of what is concrete. The work done opens up the senses by the simplicity of this task. By engagement of both outsider and/or insider, the work stimulates, becomes shareable and a dialogue develops with an inherent potential to expand.

I am curious to deepen my understanding around “value” (For example, the selection of information) and the project will explore, through disseminative platforms, the encouragement of the active and conscious witness of the contexts in which we find ourselves. In performance, the imperative is to inform, deliver, facilitate and generate certain content to an outsider. The theatre space is expected to create fictional realities. I am interested in give existence to the solid spaces we inhabit.

[1] “That we do not discover reality but rather invent it is quite shocking for many people. And the shocking part about it — according to the concept of radical constructivism — is that the only thing we can ever know about the real reality (if it even exists) is what it is not. It is only with the collapse of our constructions of reality that we first discover that the world is not the way we imagine.” Paul Watzlawick, “On the Nonsense of Sense and the Sense of Nonsense,” 1995

[2] Blend of producer and consumer, coined by futurologist Alvin Toffler in his book The Third Wave (1980). Concept based on suggestion by Marshall McLuhan and Barrington Nevitt in their 1972 book Take Today (p. 4) that consumers would take on producer roles in mass customization. (Wiktionary)

[3] “An approach in science and technology studies and media studies that describes the processes by which innovations, especially new technology is ‘tamed’ or appropriated by its users. First, technologies are integrated into everyday life and adapted to daily practices. Secondly, the user and its environment change and adapt accordingly. Thirdly, these adaptations feedback into innovation processes in industry, shaping the next generation of technologies and services. The theory was initially developed to help understand the adoption and use of new media technologies by households. (Wiki)

__________________________________________________________

An itinerary project that faces an approach towards modes of perception and consumption in artistic contexts.

We are interested in presenting the information as a motor of a continuous movement which  escapes meaning and that is constantly being re-define. Quim, considers this process a metaphor and a simplification of big part of our process of information, of selection and of archiving which enlighten our absolute “capitalism”, including the consumption of  time and the consumption of experience.

DSC_0069.JPG
APPRAISERS/Thesaurus. Festival INMEDIACIONES. Pamplona, 11/2014.

Presentations and ramifications:

 • DepARTures, Schwere Reiter, Germany. 30+31/03 2019. 3 pieces:
  • APPRAISERS/Reverberate. Together with the students of the IWANSON school of Contemporary Dance: Aurora Alicino, Angelic Amoruso, Kristina Bösl, Maria Charalambous, Paula-Nicla Falkenhagen, Alessia Iusco, Vivien Johne, Ana Maria Kovacevic, Jana Kutschma, Andrea Lanz, Johanna Mandl, Myra Mayers, Patricia Melberg, Sarah Neubacher, Adriana Papagni, Julia Schwender, Doris Teichmann, Jennie Thomasson.
  • APPRAISERS/Recite. Together with Paolo Mariangeli.
  • APPRAISERS/Retrace Together with Olivia Rivière, Max Wallmeier
 • APPRAISERS/Nombrar. In residency at CA2M+La Casa Encendida 2017. January 2018. With Ana Macdewont, Ángela Segovia, Uriel Fogué, Laura Ramirez, Paulina Chamorro, Raquel Tomàs y Javi Cruz.
 • WELD, Stockholm. 05/2017. APPRAISERS/Re-place. With the collaboration of Soren Linding Urup, Paulina Chamorro and the support of Roger Adam, Paz Rojo and Jeanine Durning.
 • Nyam nyam. Barcelona. Festival Sâlmon. With Iñaki Álvarez, Ariadna Rodríguez and Raquel Tomàs. 11/2016.
 • Dancehouse Lefkosia, Nicosia. 10/2016. APPRAISERS/Explain.
 • Teatro Pradillo. 02/2016. APPRAISERS 4 RAMIFICATIONS:
  • APPRAISERS/Papel. Together with Raquel Tomàs and Pablo Caracol.
  • APPRAISERS/Moverlo. Together with Paulina Chamorro, Helena Martos and Søren Linding Urup.
  • APPRAISERS/ Orden. Together with Aitana Cordero, Raquel Tomàs and Fernando Gandasegui.
  • APPRAISERS/ Las cosas. Together with Pablo Esbert and Roberto Fratini.
 • APPRAISERS/Aquesta conversa. Festival Sâlmon. With Raquel Tomàs. Barcelona. 12/2015.
 • APPRAISERS/Movement. Structure for 4 dancers: Raquel Tomàs, Marina Colomina, Oihana Altube and Quim Bigas. 30 minutes. Festival IN Situ, Barcelona. 12/2014.
 • APPRAISERS/an introduction on the process of naming. Presentation of 10 minutes of a naming structure. K-3 Hamburg. 11/2014.
 • APPRAISERS/Thesarus. A piece created with the concepts and the representations of the project. With Raquel Tomàs. 40 minutes. Festival Inmediaciones. 11/2014.
 • Introduction/APPRAISERS. Presentation of 15 minutes at Festival EscenaPoblenou. With Raquel Tomàs.  Barcelona. 10/2014.
 • APPRAISERS/ Meeting. Presentation based on the outcomes during the Workshop around the topics of the work. Duration: 45 minutes. This workshop was curated as part of the Festival SITIO, Sta Cruz de Tenerife. 10/2014.

  APPRAISERS (192.8) A choreographical conversation with Raquel Tomàs
  APPRAISERS (192.8) A choreographical conversation with Raquel Tomàs
 • APPRAISERS/ 0.1 A movement structure of 30 minutes for two dancers: Marina Colomina and Quim Bigas. El Graner, Barcelona. 06/2014.
 • APPRAISERS (792.8). A choreographical conversation of 30 minutes between Quim Bigas and Raquel Tomàs. El Graner, Barcelona. 06/2014.
 • APPRAISERS/This. A 10 minutes structure based on the outcomes foundt during the residency at Laboratoriscenen, Copenhagen. Hall of DanseHallerne. 10/2013.
 • Porteatring Experience. An installation of drawings made in collaboration with Simon Asencio, Nicolas Roses, Jeanine Durning and Clara Saito. Room 201 of the Amsterdam School of the Arts. 04/2011.

This project have had the collaboration and contribution of:  Simon Asencio, Nicolas Roses, Jeanine Durning, Clara Saito, Asher O’Gorman, Costas Kekis, Carolina Backman, Marina Colomina, Oihana Altube, Raquel Tomàs, Masu Fajardo, Laida Azkona, Natalia Jimènez, Sofia Asencio, Aimar Pérez Gali, Carme Torrent, Roberto Fratini, the attendance at the course in FESTIVAL SITIO, Elena Carmona, Paulina Chamorro, Aitana Cordero, Helena Martos, Søren Linding Urup, Pablo Esbert, Fernando Gandasegui and Pablo Caracol, among others.

11-_DSC8084
APPRAISERS/Re-place. 05/2017. Weld, Stockholm.

ENG/CAST

El proyecto APPRAISERS explora la ramificación de formatos, conceptos y metodologías relacionadas con la información y los datos en tiempo real a través de diferentes estéticas de producción. Para ello, navega con la idea del cuerpo como archivo o canal informativo, como reflejo del consumo y del proceso de etiquetaje. Simultáneamente, es una práctica coreográfica aplicable a muchos campos que está preparada para ser compartida en cualquier momento. A través del desarrollo de habilidades y reglas, APPRAISERS pretende dar visibilidad a lo presente, así como potenciar la idea de que somos “creadores de nuestra propia realidad”.

A partir de la “nueva” era de la información, hemos adquirido la capacidad de ser prosumidores (productores a la vez que consumidores). En cierta medida, el presente es un concepto que está en continuo diálogo entre nuestro cuerpo productor y su contexto; afrontándonos a la capacidad de quedarnos y ser capaces de informarnos dentro del contexto en el que habitamos. Debido a la existencia de muchas tecnologías y dispositivos que facilitan un enfoque distinto hacia la encarnación de la presencia, “sólo” estar “aquí y ahora” es una tarea cada vez más compleja. El deseo compulsivo y la presunción de compartir información y experiencias a través de las plataformas de medios sociales se ha convertido en parte de la rutina de la vida diaria. De forma explícita, el ojo se convierte en un filtro para discernir lo que es de valor. Este nuevo comportamiento afecta nuestra capacidad de observar, de comportarnos, de entendernos y tener experiencias. Esta domesticación social de los medios de comunicación resulta en un desapego hacia los lugares físicos que habitamos y las relaciones que generamos con nuestros cuerpos.

Este proyecto comenzó en 2011 y está en constante evolución, re-adaptación y re-configuración. Hasta ahora, el trabajo ha tenido varios formatos: diálogo coreográfico, estructura de movimiento, estructura de voz, exposición cartográfica, una conferencia en solitario, un disparador para una conversación y un Tesauro. El objetivo del proyecto es mantener la inversión en los formatos, formas de compartir la misma idea y suscitar preguntas que ponen su atención en la toma de decisiones, el trabajo, el consumo y el proceso de clasificación. A pesar de que esto parece un objetivo bastante general, es muy específico. El proyecto se centra de forma precisa en “la información que ya está aquí” utilizando la mirada para crear un engrosamiento de lo que es concreto. El trabajo se abre a los sentidos por la simplicidad de su tarea, se convierte en compartible y en una conversación que se desarrolla con potencial inherente a expandirse.

Sillas A5 acoplado
Ilustración de Pablo Caracol con estructura de Quim Bigas para APPRAISERS.Papel. Teatro Pradillo. 02/2016

Presentaciones y ramificaciones:

 • DepARTures, Schwere Reiter, Alemania 30+31/03 2019. 3 piezas:
  • APPRAISERS/Reverberate. Junto las alumnas de IWANSON school of Contemporary Dance: Aurora Alicino, Angelic Amoruso, Kristina Bösl, Maria Charalambous, Paula-Nicla Falkenhagen, Alessia Iusco, Vivien Johne, Ana Maria Kovacevic, Jana Kutschma, Andrea Lanz, Johanna Mandl, Myra Mayers, Patricia Melberg, Sarah Neubacher, Adriana Papagni, Julia Schwender, Doris Teichmann, Jennie Thomasson.
  • APPRAISERS/Recite. Junto Paolo Mariangeli.
  • APPRAISERS/Retrace. Junto Olivia Rivière, Max Wallmeier
 • APPRAISERS/Nombrar. Proyecto en residencia en CA2M+La Casa Encendida. 2017. Enero 2018.
 • WELD, Estocolmo. 05/2017. APPRAISERS/Re-place. Con al colaboración de Soren Linding Urup, Paulina Chamorro i el soporte de Roger Adam, Paz Rojo and Jeanine Durning.
 • Nyam nyam. Barcelona. Festival Sâlmon. Con Iñaki Álvarez, Ariadna Rodríguez y Raquel Tomàs. 11/2016.
 • Dancehouse Lefkosia, Nicosia. 10/2016. APPRAISERS/Explain.
 • Teatro Pradillo. 02/2016. APPRAISERS 4 RAMIFICACIONES:
  • APPRAISERS/Papel. Junto a Pablo Caracol y Raquel Tomàs.
  • APPRAISERS/Moverlo. Junto a Paulina Chamorro, Helena Martos y Søren Linding Urup.
  • APPRAISERS/ Orden. Junto a Aitana Cordero, Raquel Tomàs and Fernando Gandasegui.
  • APPRAISERS/ Las cosas. Junto a Pablo Esbert and Roberto Fratini.
 • APPRAISERS/Aquesta conversa. Festival Sâlmon. Barcelona. 12/2015.
 • APPRAISERS/Moviment. Partitura para 4 intérpretes: Raquel Tomàs, Marina Colomina, Oihana Altube and Quim Bigas.  30 minutos. Festival IN Situ, Barcelona. 12/2014.
 • APPRAISERS/una introducción al proceso de nombrar. 10 minutos. K-3 Hamburg. 11/2014.
 • APPRAISERS/Thesarus. Pieza creada con la ayuda de este lenguaje documental. Junto a Raquel Tomàs.  40 minutos. Festival Inmediaciones. 11/2014.
 • Introducción/APPRAISERS. 15 minutos para Festival EscenaPoblenou. Junto a Raquel Tomàs.  Barcelona. 11/2014.
 • APPRAISERS/ Encuentro
  20131012_153826
  Cartografía de APPRAISERS.

  . Presentación post-taller. 45 minutos. Incluído en la programación de Festival Sitio. Sta Cruz de Tenerife. 10/2014

 • APPRAISERS/ 0.1 Estructura de movimiento para dos intérpretes: Marina Colomina and Quim Bigas. El Graner, Barcelona. 06/2014.
 • APPRAISERS (792.8). Una conversación coreográfica entre Quim Bigas y Raquel Tomàs. 30 minutos.  El Graner, Barcelona. 06/2014.
 • APPRAISERS/This. Post-residéncia. 10 minutos. DanseHallerne. 10/2013.
 • Porteatring Experience. Una instalación de cartografías/dibujos con la participación de: Simon Asencio, Nicolas Roses, Jeanine Durning and Clara Saito. Amsterdam School of the Arts. 04/2011.

Hasta la fecha, el proyecto ha contado con la colaboración y contribución de: Simon Asencio, Nicolas Roses, Jeanine Durning, Clara Saito, Asher O’Gorman, Costas Kekis, Carolina Backman, Marina Colomina, Oihana Altube, Raquel Tomàs, Masu Fajardo, Laida Azkona, Natalia Jimènez, Sofia Asencio, Aimar Pérez Gali, Carme Torrent, Roberto Fratini, el grupo asistente en el FESTIVAL SITIO, Elena Carmona, Paulina Chamorro, Aitana Cordero, Helena Martos, Søren Linding Urup, Pablo Esbert, Fernando Gandasegui y Pablo Caracol, entre otres. 

The list/La Llista

A PROJECT BY QUIM BIGAS. Ongoing. First version: Terrats en Cultura- Coincidències, 07/2017

**‘The list’ is a contextual and scenic work where a list of small and great
things are recited.

**‘La llista’ és un treball contextual i escènic on es recita una llista de petites
i grans coses.

**‘La lista’ es un trabajo contextual y escénico donde se recita una lista
de pequeñas y grandes cosas.

Id + perf: Quim Bigas.

Suport drama: Raquel Tomàs.

Prod: Anna Bohigas.

+ many people and things

TX Dancehouse Leftkosia ,Ajuntament de Malgrat de Mar.

Support: Fira Tàrrega, suport a la creació 2019. 

Terrats en cultura (Barcelona) // Festival Sismògraf (Olot) // Terni Festival (Terni)// Festival Arrela’t (Malgrat de Mar) / Fira Tàrrega (Tàrrega) // La Casa Encendida (Madrid) /

 

pics: Martí Albesa, Guillem Pachecho, Rosor Rosor, Sara Navarro/La Casa Encendida, Núria Boleda, Luna Cesari.

 

ENG/CAT/CAST

‘The list’ is a contextual and scenic work where a list of small and great
things are recited. A list as a method to generate a small common
ground full of possibilities.
In this context, the body triggers a list of possibilities that are related
to how we share and how we identify ourselves and give value to
our surroundings. That way, the list is a hook to find ourselves within
an individual universe but in common with one that makes affection
possible, the sensitive fact, the ability to touch us and to be in close
attention collectively.
‘The list’ is an accumulative recital in time. During this proposal, we
will share an enumeration of words and movements in order to promote
a divergence of connections and meanings that sway in various
spheres and perspectives that refer to our personal and social space.
“The list” is a place with the potential of the encounter and everything
that it implies, which is the unexpected, the present, the individualities,
the community … *

ENG/CAT/ESP/

‘La llista’ és un treball contextual i escènic on es recita una llista de petites
i grans coses. Una llista com a manera de generar un petit terreny
comú ple de potències.
En aquest context, el cos desencadena una llista de possibilitats que
es relacionen amb com compartim i com ens identifiquem i donem
valor al nostre voltant. D’aquesta manera, la llista és una forma de
trobar-nos dins d’un univers individual però en comú, un comú que
possibilita l’afecte, el fet sensible, la capacitat de tocar-nos i d’estar
en una atenció col·lectiva.
“La llista” és un recital acumulatiu en el temps. Durant aquesta proposta,
compartirem una enumeració de paraules i moviments per tal
de potenciar una divergència de connexions i significats que basculen
en diverses esferes i perspectives que remeten a l’espai personal i a
l’espai social. D’aquesta manera, “La llista” és un lloc amb el potencial
de la trobada i tot el que això implica, que és l’imprevist, el present, les
individualitats, la comunitat…

ENG/CAT/ESP

‘La lista’ es un trabajo contextual y escénico donde se recita una lista
de pequeñas y grandes cosas. Una lista como manera de generar un
pequeño terreno común lleno de potencias.
En este contexto, el cuerpo desencadena una lista de posibilidades
que se relacionan con como compartimos y como nos identificamos y
damos valor a los que nos rodea. Así, la lista es una manera de encontrarnos
dentro de un universo individual pero en común, un común que
hace posible el afecto, lo sensible, la capacidad de tocarnos y de estar
en una atención colectiva constante.
‘La lista’ es un recital acumulativo en el tiempo. Durante esta propuesta,
compartiremos una enumeración de palabras y movimientos para
potenciar una divergencia de conexiones y significados que se mueven
por diferentes esferas y perspectiva, que remiten al espacio personal y
al espacio social. De ahí que la ‘Lista’ sea un lugar con el potencial del
encuentro y todo lo que esto implica, que es lo imprevisto, el presente,
las individualidades, la comunidad…

_____________________________________________________________________________

 

*

within an individual and the common place,

within some words and our own memories,

within value and disregard,

within uncut pieces,

within us,

within the said and the unsaid,

within past and future within this present,

within affection and within touching or being touched,

within letters,

within the walls and beyond them,

within dance and invocation,

within storytelling,

within families and communities,

within theatre and the experiences as spectator,

within me and you,

within us and we,

within us and the sky above us,

within the words in these texts and the words in other texts,

within them,

within their poems,

within the action happening,

within the within…

 

 

 

 

 

WOWOWOW (Fanclub/Quim Bigas)

2019.

WOWOWOW is a collaboration between the dancers’ collective Fanclub and choreographer Quim Bigas (ES), an investigation within and around collectivity, in close relation between performers and audience.

collective > togetherness > commoning > network > autonomy > co-presence >  composition > company > work > world > words > grouping > sharing > utopia > layering > pluralism > collaboration > inter-connectedness > placement >

Production: Fanclub
Choreography: Quim Bigas
Dance: Andrea Deres, Carolina Bäckman, Sofia Karlsson, Ellesiv V. Selseng & Quim Bigas
Technical consultant: Filip Vilhelmsson
Graphic design: Studio Jacob Grønbech Jensen
Production assistant: Gry Raaby
Support: Danish Arts Foundation, City of Copenhagen, Dansehallerne
Residency: Dansstationen, L’animal de l’esquena
Performance photos: Emilie Gregersen
Trailer: Søren Meisner

ENG/CAST

WOWOWOW is a collaboration between the dancers’ collective Fanclub and choreographer Quim Bigas (ES), an investigation within and around collectivity, in close relation between performers and audience.

WOWOWOW is space for reflection upon (the) collective. A place where a set of images appears and disappears. A collection of actions and ephemeral statements. A radical mode of being in a structure through the lenses of being present and in relation, always. You. We. Us.

WOWOWOW suggests a visualization of “our” movement as a mode to unfold an assemblage, an ecology of things, in which certain aspects of the self comes at stake as a mode to trigger different layers of relations that takes place in the moments we talk about “us”. A big, yet tiny – us.

Fanclub (DK/SE/NO) is a dancers’ collective who invite artists they find fascinating into different collaborations. In 2010 Andrea Deres, Carolina Bäckman, Ellesiv V. Selseng and Sofia Karlsson got together with a wish to challenge the working formats within the Danish dance arts. Today they see themselves as a collective in ongoing development, initiating collaborations with people from various genres with a desire to explore structures around and within the art form, as well as their role as dancers and self-producing artists. Their work range from bigger and smaller stage productions, video art, events, concerts, sharing structures and writing rituals.

ENG/CAST

WOWOWOW es una colaboración entre el colectivo de bailarinas FANCLUB y el coreógrafo Quim Bigas, una investigación dentro y alrededor de la colectividad, en estrecha relación entre los artistas y el público.

WOWOWOW es un espacio para la reflexión sobre (el) colectivo. Un lugar donde aparece y desaparece un conjunto de imágenes. Una colección de acciones y declaraciones efímeras. Un modo radical de estar en una estructura a través de las lentes de estar presente y en relación, siempre. Tú. Nosotros.

WOWOWOW sugiere una visualización de “nuestro” movimiento como un modo de desplegar un ensamblaje, una ecología de las cosas, en la que ciertos aspectos del yo están en juego como un modo de desencadenar diferentes capas de relaciones que tienen lugar en los momentos de los que hablamos “nosotros”. Un grande, pero pequeño, nosotros.

Fanclub (DK / SE / NO) es un colectivo de bailarinas que invita a artistas que encuentran fascinantes a diferentes colaboraciones. En 2010, Andrea Deres, Carolina Bäckman, Ellesiv V. Selseng y Sofia Karlsson se reunieron con el deseo de desafiar los formatos de trabajo dentro de las artes de la danza danesa. Hoy se ven a sí mismas como un colectivo en continuo desarrollo, iniciando colaboraciones con personas de varios géneros con el deseo de explorar estructuras alrededor y dentro de la forma de arte, así como su papel como bailarinas y artistas con su propia estructura de producción. Su trabajo abarca desde producciones teatrales más grandes y más pequeñas, videoarte, eventos, conciertos, estructuras para compartir y rituales de escritura.