VNCDSDVNR

CAT

Text de Jordi Ribot per Festival TNT

L’expressió anglesa hanging out ofereix matisos interessants a la idea de trobada, de trobar-se. Ho hem fet totes en algun moment, això: to hang out, estar i prou, juntes però sense un fi concret, ja sigui en un parc o en una plaça. Recollint l’experiència de projectes passats com Festucs o Carne Fiesta, el coreògraf Quim Bigas seguirà el fil de cada sessió per facilitar un espai similar de creació. Un espai previ al judici, a l’explicació o – fins i tot – a la definició d’una identitat.

Perquè a Vincdesdevenir una de les intuïcions de sortida passa per provar de desactivar, precisament, la racionalització excessiva de la definició d’allò que som. Identitat és un concepte trampós, un dibuix que pot aparèixer com un acte de rebuig a una altra imatge. Passa sovint: Ens expliquem individualment quan defugim el reflex d’una normalitat col·lectiva. Però som, realment, en funció d’allò que no som? Som dibuix? Què passaria si observessim, primer, allò ja és aquí quan entrem per la porta? Allò que sí que som, sense necessitat d’emmirallar-nos?

Desplaçant l’eix del jo cap al nosaltres i buscant l’asimetria en la relació entre el cos i el seu reflex fet paraula, Vincdesdevenir és un passeig per un laberint sense centre.

Una proposta artística pel Festival TNT de Quim Bigas, amb el suport tècnic i dramatúrgic de Pau Matas, la col·laboració d’Ariadna Martínez, Dakota, Raquel Campos i Domènech Martin, l’ajudantia de Joana Ellen Öhlschläger i l’acompanyament de Anna Bohigas i Inés Lambisto.

En col·laboració amb el Col·lectiu LGTBI+ de l’Ajuntament de Terrassa.

ESP

Texto de Jordi Ribot para programa del Festival TNT

La expresión inglesa hanging out ofrece matices interesantes sobre la idea de encuentro, de encontrarse. Todas lo hemos hecho en algún momento: to hang out, estar y nada más, juntas pero sin un fin concreto, ya sea en un parque o en una plaza. Recogiendo la experiencia de proyectos pasados como Festucs o Carne Fiesta, el coreógrafo Quim Bigas seguirá el hilo de cada sesión para facilitar un espacio similar de creación. Un espacio previo al juicio, a la explicación, a la definición de una identidad.

Porque a Vincdesdevenir una de las intuiciones de salida pasa por intentar desactivar, precisamente, la racionalización excesiva de la definición de lo que somos. Identidad es un concepto trampa, un dibujo que puede aparecer como un acto de rechazo a otra imagen. Pasa a menudo: nos explicamos individualmente cuando rehuimos el reflejo de una normalidad colectiva. ¿Pero somos, realmente, en función de lo que no somos? ¿Somos dibujo? ¿Qué pasaría si observáramos, primero, lo que ya está aquí cuando entramos por la puerta? ¿Lo que sí somos sin necesidad de reflejarnos?

Desplazando el eje del yo hacia el nosotras y buscando la asimetría en la relación entre el cuerpo y su reflejo hecho palabra. Vincdesdevenir es un paseo por un laberinto sin centro.

Una propuesta artística para el Festival TNT de Quim Bigas, con el apoyo técnico y dramatúrgico de Pau Matas, la colaboración de Ariadna Martínez, Dakota, Raquel Campos y Domènech Martin, la ayudantía de Joana Ellen Öhlschläger y el acompañamiento de Anna Bohigas e Inés Lambisto.

En colaboración con el Col·lectiu LGTBI+ del Ajuntament de Terrassa.

ENG

Text by Jordi Ribot for TNT Festival programm

The verb to hang out has interesting subtleties to offer to the concept of gathering, of meeting up. Everybody has hung out with someone in a park or a square, just being there with them, together, without a particular purpose. Harvesting the experience of past projects such as Festucs or Carne Fiesta, choreographer Quim Bigas will follow the thread of each session to provide a similar creative space, a place before the judgement, before the description, even before the definition of identity.

Vincdesdevenir has many start-off intuitions, being one of them to try to turn off, precisely, the over-rationalisation of the definition of what we are. Identity is a tricky concept, a picture which might come up as a rejection of some other image. It’s a common thing: a person can only be defined individually when detached from the mirage of collective normality. But what we are, we are according to what we’re not? Are we sketches? What if we could see whatever there already is in us before comparing it with anything? What if we could see what we really are?

Shifting from I to WE and searching asymmetry in the relationship between body and its reflection in words, Vincdesdevenir is a walk through a maze with no centre.

An artistic proposal for the TNT Festival by Quim Bigas, with the technical and dramatic support of Pau Matas, the collaboration of Ariadna Martínez, Dakota, Raquel Campos and Domènech Martin, the assistantship of Joana Ellen Öhlschläger and the accompaniment of Anna Bohigas and Inés Lambisto.

In colaboration with the LGTBI + Collective of Terrassa City Council

One thought on “VNCDSDVNR”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s