Quim Bigas BIO and INFO

Contact(e): quimbigasbassart@gmail.com

English/Català/ Castellano/

Quim Bigas Bassart was born in Malgrat de Mar and lives between Barcelona and Copenhagen. Artist working within the fields of choreography, dramaturgy and information procedures.

Dedicated to projects that seek to unfold a sense of place through the dispositive of dance and choreography. The artistic work that Quim has been doing during the last years, either within a research frame or with more thought-out formats as a product, uses different elements or constitutions of the event in order to contribute and conceive encounters.

Often in Quim’s works he uses documentary procedures in order to unfold a choreographical possibility that opens up perspectives of time that are in continuous. Often wonders on how to open modes of being through approaching the conjunction between ​​memory, subjective experience and absence. Furthermore, is also intrigued by the role of the body as a somatic entity that keeps holding up questions and concerns about the perspectives of the real.

Since 2018, Quim is an associate professor on choreography at Den Danske Scenekunstskolen in Copenhagen.

Between 2018 and 2021 is part of the EU project Dancing Museums, in collaboration with Fundació Mirò (Barcelona) and Mercat de les Flors (Barcelona).

Between 2018 and 2020 is part of the EU project More Than This, in collaboration with University Carlos III (Madrid) and Mateo Feijóo- Naves Matadero (Madrid).

During 2019, Quim has premiered DV (Desplaçament Variable) in Mercat de les Flors as well as being involved in a series of perfomative lectures around archives In DV (Desplega Visions). He also keeps touring his previous works MOLAR, APPRAISERS and THE LIST.

Quim Bigas Bassart va néixer a Malgrat de Mar i viu entre Barcelona i Copenhaguen. Artista que treballa dins dels camps de la coreografia, la dramatúrgia i els procediments informacionals.

Es dedica a projectes que volen desplegar un sentit del lloc mitjançant el dispositiu de la dansa i la coreografia. El treball artístic que ha estat realitzant durant els darrers anys, ja sigui dins d’un marc d’investigació o amb formats més pensats com a producte, utilitza diferents elements o constitucions de l’esdeveniment per contribuir i concebre trobades.

Sovint en els seus treballs utilitza procediments documentals per tal de desplegar una possibilitat coreogràfica que obre perspectives de temps continuades. Sovint es preocupa sobre com obrir modes d’ésser a través de l’apropament a la conjunció entre memòria, experiència subjectiva i absència. A més, també està compromés al paper del cos com una entitat somàtica que manté les seves preguntes i preocupacions sobre les perspectives d’allò real.

Des del 2018, és professor associat en coreografia a Den Danske Scenekunstskolen a Copenhaguen.

Entre el 2018 i el 2021 forma part del projecte de la UE Dancing Museums, en col·laboració amb la Fundació Mirò (Barcelona) i el Mercat de les Flors (Barcelona).

Entre el 2018 i el 2020 forma part del projecte de la UE More Than This, en col·laboració amb la Universitat Carlos III (Madrid) i Mateo Feijóo-Naves Matadero (Madrid).

Durant el 2019, Quim ha estrenat DV (Desplaçament Variable) al Mercat de les Flors a més d’haver participat en una sèrie de conferències perfomatives al voltant d’arxius a DV (Desplega Visions). També segueix girant amb els seus anteriors treballs MOLAR, APPRAISERS i LA LLISTA.

Quim Bigas Bassart nació en Malgrat de Mar y vive entre Barcelona y Copenhague. Artista que trabaja dentro de los campos de la coreografía, la dramaturgia y los procedimientos informacionales.

Se dedica a proyectos que quieren desplegar un sentido del lugar mediante el dispositivo de la danza y la coreografía. El trabajo artístico que ha estado realizando durante los últimos años, ya sea dentro de un marco de investigación o con formatos más pensados ​​como producto, utiliza diferentes elementos o constituciones del evento para contribuir y concebir encuentros.

A menudo en sus trabajos utiliza procedimientos documentales para desplegar una posibilidad coreográfica que abre perspectivas de tiempo continuadas. A menudo se preocupa sobre cómo abrir modos de ser a través del acercamiento a la conjunción entre memoria, experiencia subjetiva y ausencia. Además, también está comprometido el papel del cuerpo como una entidad somática que mantiene sus preguntas y preocupaciones sobre las perspectivas de lo real.

Desde el 2018, es profesor asociado en coreografía en Den Danske Scenekunstskolen en Copenhague.

Entre el 2018 y en 2021 forma parte del proyecto de la UE Dancing Museums, en colaboración con la Fundación Mirò (Barcelona) y el Mercat de les Flors (Barcelona).

Entre 2018 y 2020 forma parte del proyecto de la UE More Than This, en colaboración con la Universidad Carlos III (Madrid) y Mateo Feijóo-Naves Matadero (Madrid).

Durante el 2019, Quim ha estrenado DV (Desplazamiento Variable) en el Mercat de les Flors además de haber participado en una serie de conferencias perfomatives alrededor de archivos a DV (Despliega Visiones). También sigue girando con sus anteriores trabajos MOLAR, APPRAISERS y LA LISTA.

QuimBigasBassart_DK_5949

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s